Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die 100% Training & Coaching besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.bereik100procent.nl wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van 100% Training en Coaching. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 100% Training & Coaching. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van 100% Training &Coaching, ook niet via een eigen netwerk.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van 100% Training & Coaching worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. En ook hier geldt: Doe je best met de materialen, we maken al dit moois om jou je dromen in je leven te laten waarmaken en te groeien op al je geluksgebieden. Dus wat je van de site haalt: gebruik het ook voor jezelf!

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.bereik100procent.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bereik100procent.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.bereik100procent.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.
Wij wensen je natuurlijk wel heel veel plezier met alles wat je op deze site vindt en wensen je toe dat je 100% jezelf bent!